Euro 200


Elevii care au un venit brut mai mic de 250 lei pe luna, pe membru de familie, beneficiază de un sprijin de la guvern pentru achiziția unui calculator, sub forma unui tichet valoric de 200 de euro, echivalentul în lei.

Documente necesare pentru înscrierea în program :

 1. 1. cerere - Descarcă cererea

  Cererea se completeaza de catre elevul major sau de catre reprezentantul legal si se trimite la secretariatul liceului pana la data de 17 aprilie, scanata in pdf, pe mailul licbratianu@yahoo.ro , insotita de copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum și a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;


 2. 2. copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate , după caz, ale celorlalți membri ai familiei;

 3. 3. adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;

 4. 4. acte doveditoare, în original, privind veniturile tuturor membrilor familiei, pe luna martie 2020 (Toti membrii familiei care locuiesc in aceeasi gospodarie vor prezenta adeverinte de venit sau declaratii pe propria raspundere ca nu venituri,exceptie facand cei sub 14 ani. )

 5. 5. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal , sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard

 6. 6. adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte media generală si numărul de absențe nemotivate din anul școlar 2018-2019

 7. 7. certificat fiscal de la administraţia financiară (ANAF) pe ultimele 12 luni

 8. 8. Ancheta sociala de la primarie - Veti contacta serviciul DGASPC din cadrul primariei unde locuiti, in vederea efectuarii anchetei sociale pana la data de 14 mai 2020. In cazul in care la aceasta data nu aveti ancheta finalizata, dosarul va fi respins automat. Avand in vedere ca primariile sunt inchise, puteti suna sau sa ii contactati pe e-mail.

 9. Toate documentele se vor trimite pe email, urmand sa fie depuse si in original, la data deschiderii scolilor. DOSARELE INCOMPLETE SE VOR RESPINGE, LA DATA DE 14 MAI 2020 .

  La stabilirea venitului nu se iau in calcul alocatiile copiilor si bursele de studiu sau sociale, alocații familiale complementare și alocații de susținere pentru familia monoparentală, sau bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap.

  Normele metodologice definesc ca termenul familie desemnează soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc și gospodăresc împreună. (Este asimilată termenului "familie" și situația persoanei necăsătorite care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa. În sensul definiției se asimilează termenului "familie" bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună. Prin termenul copil se înțelege copilul provenit din căsătoria soților, copilul unuia dintre soți, copilul adoptat, precum și copilul încredințat unuia sau ambilor soți ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.

  Prin urmare, la stabilirea venitului intra toate persoanele care locuiesc la aceeasi adresa.

  În cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile şi imobile care ar putea fi valorificate, se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea acestora

  Caracteristicile minime pe care trebuie sa le indeplineasca calculatorul precum si calendarul programului Euro 200 - vezi.

  Normele metodologice ale programului Euro 200 - vezi.

  In situatia in care calculatorul achizitionat nu indeplineste conditiile minime stabilite, parintele/reprezentantul legal va trebui sa restituie valoarea cuponului!